نصب و راه اندازی آیفون تحت شبکه Akuvox

تکنولوژی بکار رفته در اکووکس 

دفترچه راهنمای akuvox 

تاچ پنل داخلی آیفون تحت شبکه

پنل بیرونی آیفون تحت شبکه

تاچ پنل بیرونی هوشمند Akuvox R29C 

پنل بیرونی هوشمند Akuvox R29S 

پنل بیرونی هوشمند Akuvox R28A 

تاچ پنل بیرونی هوشمند Akuvox R27A 

تاچ پنل بیرونی هوشمند Akuvox R26B 

تاچ پنل ویلایی هوشمند Akuvox R20A 

پنل ویلایی هوشمند Akuvox E10R 

پنل بیرونی هوشمند Akuvox E11 

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On PinterestVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinVisit Us On Instagram