کلید لمسی پرده برقی هوشمند 

WiFi Curtain  Touch Switch 

به کمک کلید پرده برقی شما می توانید بطور همزمان از طریق کلید و از طریق نر م افزار خانه هوشمند پرده های برقی خانه هوشمندخود را تنظیم کنید. 

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On PinterestVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinVisit Us On Instagram