سنسور هوشمند نشت آب یا سنسور آب اوبلو

______________________________________________________

OBLO- z-wave smart water sensor

z-wave Flood sensor. z-wave Leak sensor. z-wave Safety sensor

 

برای بیمه کردن سیستم لوله کشی کافیست تا از

سنسور هوشمند نشت آب اوبلو استفاده کنید.

_________________________________________________________

زمانی که نشت آب در مراحل ابتدایی قرار دارد، و سطح آب بالا نیامده است،از طریق کنترلر مرکزی خانه هوشمند اوبلو OBLOLIVING GW یک پیغام برای شما ارسال خواهد شد تا در مراحل ابتدای از وقوع یک حادثه جلوگیری کنید.

 

 

 

*ادامه مطالب سنسور هوشمند اوبلو یزودی به سایت اضافه خواهد شد.

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On PinterestVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinVisit Us On Instagram